Dergahımızın Olağan Mali Genel Kurulu 3 Mart 2013 tarihinde gerçekleşti.

AÇILIŞ KONUŞMASI:

Şahkulu Vakfı’nın değerli mütevelli heyet üyeleri,

Vakfımızın 2012 yılı mali genel kurulundaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz,safalar getirdiniz.

Bu genel kurulumuzda yüklü bir gündemle huzurlarınızdayız.Gündemin rutin maddeleri dışında üç önemli gündem maddemiz bulunmaktadır.Bunlar:

1-Vakıf senedinde öngörüler değişiklikler

2-Vakıf içi çalışmaları düzenleyen yönetmelikler ve görev tanımları

3-Vakfımıza yeni mütevelli heyet üyelerinin alınması.

2012 yılında yapılan genel kurulda ,mevcut mütevelli heyet üyelerimize bir yazı yazılarak ,alınanacak yeni üyelere ilişkin önerilerde bulunulması kararlaştırılmış ve bu karar uyarınca Yönetim Krulumuzca tüm üyelerimize bir mektup yazılarak üyelerimizden 31.01.2013 tarihine kadar önerilecek isimlerin bildirilmesi istenmiştir.

Çoğu 31.01.2013 tarihinden sonra olmak üzere toplam 26 kişi önerilmiş olup, Yönetim kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda 11 kişinin mütevelli heyet üyeliği için onayınıza sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.Ana sözleşmemiz gereği mütevelli heyet üyelerinin 1/3 nün ortak önerisiyle ayrıca yeni üye önerilerek görüşülüp oylanabilir.

Gerek mütevelli heyet üyeliği,gerek vakıf senedi değişikliği için mütevelli heyet üyelerinin 2/3 nün oyu gerekmekte olup bu rakam mevcut üye sayımıza göre 23 oya tekabül etmektedir.Bu nedenle sayın katılımcıların oylarını kulanırlarken bunu göz önünde tutmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Değerli üyeler,Vakfımıza yeni mütevelli heyet üyelerinin alınması ciddi bir ihtiyaç ve zorunluk olarak görünmektedir.Zira mevcut üyelerimizin hepsi değerli olmakla birlikte,bir kısmının İstanbul dışında bulunmaları,bir kısmının vakfa ayıracak zamanlarının bulunmayışı nedeniyle vakıfla yeterince ilgili olduklarını söylemek gerçekçi bir ifade olmayacaktır.Bu nedenle yönetim kurulumuz ,muhterem heyetinize sunduğu üyelerde özellikle bu koşulların varlığını göz önünde tutmuş,kişisel tanıdıklık ve ahbaplıkları kesinlikle göz ardı etme gayretinde olmuştur.Tüm bunlara rağmen en mükemmeli yapabildiğimiz iddiasında değiliz.Ancak bu kabulün yapılması halinde ilerdeki genel kurullarda daha mükemmeli yapmanın yollarını açmış olacaksınız.Aksi halde vakfımızın günün koşullarına , üstlendiği misyon ve vizyona uygun adımlar atmasının yollarını tıkamış olacağız ki bu vebal hepimizin olacaktır.

Diğer önemli bir konu,vakıf senedindeki değişikliklerdir.mevcut senedimize göre senet değişikliği kayıtlı üyelerimizin 2/3 ünün oylarıyla mümkün olmaktadır.Bu katı hüküm değişiklikleri oldukça zora sokmakta,hatta haksız ve inatçı bazı direnişlerle imkansız hale bile getirebilmektedir.Bu sıkıntı yukarda belirttiğimiz yeni üye alımları için de söz konusudur.

Örneğin disiplin kurulu vakıf senedimizde yer almamıştır.Vakıf çalışanları ya da mütevelli heyet üyelerinin vakfa zarar verici davranışlarda bulunması,vakıf aleyhine faaliyetlerde bulunması,vakfa olumlu yönde hiçbir katkısının olmaması durumunda uygulayabileceğimiz bir müeyyide veya iyileştirme konusunda ,mütevelli heyet veya yönetim kurulunun yapabileceği bir işlem mümkün değildir.Dolayısıyla bu tür olumsuzlukların araştırılıp değerlendirilmesi ve karara bağlanması için disiplin kuruluna mutlaka ihtiyaç vardır.Bu nedenle vakfın organlarına disiplin kurulunu ilave etmeyi de bir zorunluk olarak takdirlerinize sunuyoruz.Hassasiyetle değerlendirmenizi vakfın çıkarları açısından özellikle rica ediyoruz.

Vakfımızın kurumsal bir kimlik kazanması ,kişilerin bireysel karar ve takdirleri dışında sitemli bir yapıya kavuşması amacıyla bir organizasyon şemasıyla birlikte gerek yönetim kurulu üyelerinin,gerek çalışanların görev tanımları yapılmış,hiyerarşik bir yapı ve bütünlük içinde vakfın organize bir yapıya kavuşması amaçlanmıştır.Dolayısıyla kuralların baştan belirlenmesi durumunda yönetimler ve kişilerin değişmesi halinde bile ,vakfın temel amaç ve çalışma esasları süreklilik kazanacak,değişik zamanlarda yönetimlere bağlı farklı uygulamalar ortadan kalkmış olacaktır ki bu husus kurumsal kimlik için zorunlu bir düzenlemedir.

Bu temel değişiklikler dışındaki gündem maddeleri hakkında sırası geldikçe sizlere bilgi sunulacaktır. Değerlendirmelerinizi yaparken kişisel duygulardan ari olarak vakfın genel çıkarlarının esas alınması ricasıyla tekrar hepinize hoş geldiniz diyor,genel kurulumuzun vakfımıza ve camiamıza hayırlı olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz.

Yönetim Kurulu adına
Bşk. Av.Mehmet TURAL

BİLANÇO: